PřihlásitVyzkoušet

Podmínky poskytování služby Chatnaweb

(dále jen „Podmínky“)

vydané společností Woo Order a.s. IČO: 175 71 171, se sídlem Chudenická 1059/30, 110 00 Praha , zastoupená Zdeňkem Pauchem, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 27628 (dále jen „Chat na web” nebo „Woo Order a.s.”). 

Před použitím naší webové služby Chat na web, je důležité pečlivě prostudovat následující Podmínky. Používání této služby vyžaduje, abyste přijali a dodržovali tyto Podmínky a Smlouvu o zpracování osobních údajů (DPA). Tyto Podmínky platí pro všechny uživatele a osoby, které mají přístup nebo využívají tuto službu. Pokud žádáte o demoverzi služby, přistupujete k ní, nebo ji začnete využívat, souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito Podmínkami. Tyto Podmínky, včetně URL odkazů, se stávají právně závaznou dohodou mezi vámi jako uživatelem služby, případně operátorem a námi, ve chvíli, kdy začnete službu používat. Pokud nechcete souhlasit s jakoukoliv částí Podmínek nebo DPA, nemůžete službu využívat.

POPIS NAŠÍ SLUŽBY

Služba je poskytována v podobě softwaru jako služby (software-as-a-service – SaaS), kterou nabízíme na internetové adrese www.chatnaweb.cz. Hlavní funkcí služby je poskytování komunikace s návštěvníky vašich webových stránek v reálném čase. Služba zahrnuje různé moduly, jako například:

Chat box – webový widget s uživatelským rozhraním pro návštěvníky vašich webových stránek, který můžete umístit na své webové stránky vložením našeho skriptu do zdrojového kódu vašich webových stránek. Návštěvníci vašich webových stránek mohou komunikovat s vámi nebo s vašimi operátory skrze Chat box.

Dashboard – uživatelské rozhraní pro operátory, které vy nebo vaši zaměstnanci používáte k interakci s návštěvníky vašich webových stránek. Dashboard je webové rozhraní, dostupné na internetové adrese služby Chatnaweb, kde si můžete rovněž změnit nastavení služby. Dashboard je optimalizován pro přístup z desktopových počítačů.

Mobilní aplikace – uživatelské rozhraní pro operátory, které umožňuje interakci s návštěvníky vašich webových stránek prostřednictvím chytrého mobilního telefonu s operačním systémem Android nebo iOS (iPhone). Mobilní aplikace jsou ke stažení v Obchodě s aplikacemi na vašem telefonu (Apple App Store nebo Google Play Store). V mobilní aplikaci si také můžete změnit některá nastavení služby. Plný rozsah nastavení služby je dostupný skrze Dashboard.

Moduly a funkce dostupné v rámci služby se mohou lišit v závislosti na vašem zvoleném balíčku. Podrobný popis modulů a funkcí je k dispozici v našem ceníku na adrese: www.chatnaweb.cz/produkt/chat-na-rok. (Dále budou Chat na web a Uživatel označováni jako "Smluvní strany" a jednotlivě jako "Smluvní strana".)

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

1.1. Prohlášení Uživatele. Uživatel prohlašuje a zavazuje se:

1.1.1. být plně způsobilý k právním úkonům,

1.1.2. poskytnout do Aplikace pravdivé, úplné, přesné a správné údaje,

1.1.3. nepoužívat Službu v rozporu s platnými právními předpisy České republiky,

1.1.4. používat Službu pouze k účelu, pro který je určena, tedy zejména k reálnému času komunikace s návštěvníky webových stránek Uživatele,

1.1.5. se před začátkem užívání Služby důkladně seznámit s platnými Podmínkami, bezvýhradně s nimi souhlasit a nepoužívat Službu v rozporu s nimi.

1.2. Závazky Smluvních stran. Chat na web poskytuje Službu Uživateli na níže uvedených podmínkách. Uživatel souhlasí s těmito podmínkami a zavazuje se uhradit Chat na web Předplatné podle Ceníku za užívání Služby.

1.3. Obsah Služby. Služba zahrnuje zejména:

1.3.1. právo Uživatele na užívání Služby,

1.3.2. právo Uživatele na užívání Demoverze Služby (také označované jako 14denní bezplatná verze),

1.3.3. právo Uživatele na zřízení a využívání Uživatelského účtu pro Aplikaci,

1.3.4. právo Uživatele na zřízení a poskytování jednoho nebo více přístupů Operátorovi k Aplikaci prostřednictvím Uživatelského účtu,

1.3.5. povinnost Uživatele uhradit sjednané Předplatné v souladu s aktuálním Ceníkem.

1.4. Věkové omezení pro uživatele. Chat na web upozorňuje, že Služba není vhodná pro osoby mladší 16 let.

1.5. Služba je určena pouze pro podnikatele. Služba je určena pouze pro podnikatele, osoby při samostatném výkonu povolání nebo orgány veřejné moci. Potvrzujete, že budete Službu využívat jako podnikatel, orgán veřejné moci nebo jménem těchto subjektů a výhradně pro účely spojené s touto činností.

1.6. Užívání Služby Spotřebitelem. Pokud má Spotřebitel zájem využívat Službu, měl by nás o tom informovat před zřízením Uživatelského účtu, abychom ho mohli informovat o jeho právech.

2 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

2.1. Aplikace. Aplikace a veškerý software s ní související jsou duševním vlastnictvím společnosti Woo Order a.s.

2.2. Podmínky užívání Služby pro jednotlivá řešení aplikace. Žádné ustanovení těchto Podmínek nelze vykládat jako postoupení nebo udělení licence, podlicence nebo jiného užívacího práva ve smyslu autorského zákona na ty části aplikace, které Chat na web poskytuje Uživateli jako službu, kromě ustanovení uvedených v článku 3 těchto Podmínek. Uživatel má právo využívat Službu, poskytovanou díky těmto částem aplikace, avšak nemá právo rozmnožovat, stahovat, instalovat ani šířit tyto softwarové řešení. Uživatel není oprávněn zpracovávat aplikaci do jiného softwarového vybavení bez písemného souhlasu společnosti Woo Order a.s.

2.3. Porušení práv duševního vlastnictví Uživatelem. Pokud Uživatel poruší povinnosti stanovené v tomto článku, společnost Woo Order a.s. si vyhrazuje právo odstoupit od těchto Podmínek a požadovat po Uživateli náhradu vzniklé škody.

2.4. Další duševní vlastnictví. Pokud v rámci plnění na základě těchto Podmínek dojde k vytvoření jakéhokoli plnění, které je chráněno autorským zákonem (zejména dílo či databáze) nebo jako jakýkoliv jiný chráněný nehmotný statek, stane se takové plnění součástí aplikace a Podmínky pro užívání aplikace se uplatní i na takové plnění.

3 LICENCE

3.1. Chat box. Po založení uživatelského účtu bude uživateli poskytnut skript (zdrojový kód) Chat boxu, který bude moci následně implementovat do kódu svých webových stránek, aby mohl Chat box používat k komunikaci s návštěvníky svého webu v reálném čase v rámci využívání služeb Chat na web.

3.2. Chat box jako dílo. Chat box je autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Chat na web poskytuje uživateli licenci k užívání Chat boxu v podobě, v jaké je k dispozici v daném konkrétním čase, na základě registrace uživatelského účtu. Licence se poskytuje jako nevýhradní, výhradně pro účely užití Chat boxu v souladu s těmito Podmínkami a odpovídajícím způsobem. Licence je poskytována pro celé území světa a platí po dobu trvání smluvního vztahu podle těchto Podmínek (ale ne déle než do doby, než majetková práva k Chat boxu skončí). Uživatel získá přístup k Chat boxu buď prostřednictvím dálkového přístupu (Dashboardu Chat na web) nebo e-mailem po registraci svého uživatelského účtu.

3.3. Převod licence. Uživatel není oprávněn převádět licenci na třetí stranu nebo poskytovat podlicenci třetím osobám.

3.4. Platba za licenci. Platba za licenci k Chat boxu je zahrnuta v předplatném.

4 REGISTRACE UŽIVATELE

4.1. Registrace Uživatele jako podmínka pro využívání Služby. Registrace je nezbytnou podmínkou pro řádné využívání Služby; Uživatel tuto podmínku bere na vědomí a zavazuje se provést řádnou registraci.

4.2. Způsob provedení registrace Uživatele. Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře na webových stránkách www.chatnaweb.cz, který obsahuje potvrzení Uživatele, že se seznámil a souhlasí s těmito Podmínkami používání Služby.

4.3. Správnost, úplnost údajů a aktualizace. Uživatel se zavazuje poskytnout správné a úplné údaje o své osobě v registračním formuláři na webových stránkách www.chatnaweb.cz a aktualizovat tyto údaje v souladu s platným stavem. Uživatel má také právo měnit a doplňovat své registrační údaje v průběhu využívání Služby.

4.4. Ohlašovací povinnost při zneužití přístupových údajů. Uživatel je povinen bezodkladně oznámit Chat na web jakékoli zneužití nebo pokus o zneužití jeho přístupových údajů a současně si bezodkladně zvolit nové přístupové údaje k Uživatelskému účtu. Uživatel je rovněž povinen zvolit bezpečné heslo.

5. REGISTRACE OPERÁTORA

5.1. Pozvání nového operátora. Uživatel má právo pozvat další uživatele, tzv. operátory, do svého uživatelského účtu. V takovém případě je povinen uvést správné identifikační údaje nového operátora.

5.2. Registrace operátora jako podmínka pro využití služby. Registrace je nezbytnou podmínkou pro řádné využívání služby operátorem. Operátor musí tuto podmínku splnit a provést řádnou registraci pro vytvoření svého operátorského účtu.

5.3. Souhlas s podmínkami služby. Registrací operátorského účtu souhlasí operátor s využíváním služby podle těchto podmínek. Veškeré podmínky poskytování služby týkající se uživatele, včetně příslušných práv a povinností, se přiměřeně uplatní i na operátora.

5.4. Úroveň přístupu operátora. Uživatel má možnost nastavení úrovně přístupu pro pozvané operátory. Jednotlivé úrovně se liší v rozsahu funkcí aplikace, ke kterým má daný operátor v rámci uživatelského účtu přístup. Úrovně přístupu jsou následující:

5.4.1. Omezený přístup. Operátor má přístup pouze ke konverzacím, seznamu návštěvníků, video nahrávkám a osobnímu nastavení (jeho profil, zkratky a notifikace). Operátor může chatovat s návštěvníky.

5.4.2. Plný přístup. Operátor má přístup ke všem osobním a firemním nastavením včetně fakturace. Operátor může chatovat s návštěvníky.

5.5. Změna nastavení úrovně přístupu. Po registraci Operátora v rámci aplikace je automaticky přidělena omezená úroveň přístupu. Uživatel může kdykoli tuto úroveň změnit v sekci Nastavení na Dashboardu Chat na webu.

5.6. Nastavení statusu Operátora. Uživatel má možnost nastavení statusu Operátora, kterým může řídit, zda má daný Operátor přístup k chatování s návštěvníky webu Uživatele. Existují dva statusy Operátora:

5.6.1. Aktivní Operátor. Operátor může chatovat s návštěvníky webu.

5.6.2. Neaktivní Operátor. Operátor má přístup pouze ke statistikám a nastavení, ale nemůže chatovat s návštěvníky webu ani sledovat chaty, nahrávky nebo statistiky úspěšnosti chatbotů.

5.7. Výchozí nastavení statusu Operátora. Po registraci Operátora v rámci aplikace je automaticky přiřazen status Aktivní Operátor. Uživatel má však možnost kdykoli tento status změnit v sekci Nastavení na Dashboardu Chat na webu.

5.8. Odpovědnost za škodu. Chat na web nenese odpovědnost za žádnou škodu způsobenou Uživatelem v důsledku přednastavení základní úrovně přístupu Operátora nebo nastavení statusu Operátora. Chat na web také nenese odpovědnost za žádnou škodu způsobenou Uživatelem způsobenou Operátorem, kterého Uživatel pozval.

6. PŘEDPLATNÉ

6.1. Úplata za službu. Služba je obvykle poskytována za úplatu prostřednictvím předplatného. Uživatel se zavazuje zaplatit odměnu za poskytování služby v rámci plánu předplatného prostřednictvím platby předplatného.

6.2. Bezplatná služba. Výjimku tvoří poskytování služby v rámci plánu "ZDARMA - 14 dní", určeného ceníkem, který stanoví, v jakém rozsahu je služba poskytována uživateli zdarma.

6.3. Výše předplatného. Výše předplatného je stanovena podle platného ceníku. Všechny ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH, která je účtována v zákonné výši k uvedené ceně služby, a výše účtované DPH se tak může měnit v závislosti na změnách legislativy.

6.4. Změna ceníku. Ceník může být Chat na web jednostranně změněn. Informace o plánované změně ceníku budou vždy k dispozici na našich webových stránkách. Plánovaná změna ceníku bude oznámena uživatelům, kterých se týká, nejméně 14 dnů před účinností těchto změn, a to formou oznámení v uživatelském účtu nebo e-mailem. Pokud uživatel nesouhlasí se změnou ceníku, má právo vypovědět smluvní vztah v souladu s ustanovením bodu 15.2 těchto podmínek.

6.5. Předplatné jako paušální plnění. Uživatel je povinen uhradit Chat na web odměnu spočívající v úhradě paušálního plnění ve formě předplatného ve výši stanovené dle plánu předplatného, který si uživatel zvolil. Předplatné se v závislosti na zvoleném plánu předplatného platí buď jednou za měsíc nebo jednou za rok. Předplatné se platí předem, a to k prvnímu dni měsíce, na který je služba v rámci zvoleného plánu předplatného poskytována.

6.6. Způsob platby za Předplatné. Uživatel má možnost zvolit si způsob platby za Službu, a to výhradně:

6.6.1. Bankovním převodem, pokud byla s Uživatelem dohodnuta individuální platba.

6.7. Platební údaje a informace. Uživatel musí při volbě způsobu platby za Předplatné uvést přesné, platné a úplné informace pro fakturaci a platbu. V případě změny těchto informací musí Uživatel aktualizovat své údaje v rámci Uživatelského účtu.

6.8. Splatnost prvního Předplatného. Uživatel musí uhradit první Předplatné při aktivaci Plánu předplatného na následující fakturační období.

6.9. Splatnost obnoveného Plánu předplatného. Pokud je Plán předplatného obnoven v souladu s bodem 7.4 těchto Podmínek, bude Předplatné strženo z platební metody, kterou Uživatel zvolil při aktivaci Plánu předplatného, nebo z platební metody, kterou aktuálně uvádí v rámci svého Uživatelského účtu, v první den každého fakturačního období.

6.10. Okamžik platby a aktivace Služby. Platba za Předplatné je považována za uhrazenou a Služba bude aktivována pro Uživatele poté, co jsou peníze v dohodnuté výši připsány na bankovní účet společnosti Woo Order a.s.

6.11. Záruka vrácení peněz. Pokud je to první nákup Předplatného Uživatelem, má Uživatel právo odstoupit od Podmínek do 15 dnů od data nákupu, bez ohledu na důvod. Toto právo na odstoupení a vrácení peněz platí pouze pro první uhrazené Předplatné. Uživatelovi budou vráceny veškeré peníze, které byly za toto Předplatné zaplaceny. Pokud je Plán předplatného obnoven, Uživatel ztrácí právo na odstoupení od Podmínek a vrácení peněz dle tohoto bodu Podmínek. Od okamžiku obnovení Předplatného už nebude možné vrácení peněz, ať už k obnově došlo na základě rozhodnutí Uživatele nebo automatické.

6.12. Individuální dohoda o vrácení peněz. V případě, že Strany uzavřou individuální dohodu týkající se vrácení peněz po uplynutí lhůty uvedené v bodě 6.11 těchto Podmínek, může být za jakékoliv úkony plynoucí z takové dohody (např. částečné vratky) účtován manipulační poplatek ve výši 100 EUR a dále náhrady ušlých nákladů.

6.13. Prodlení Uživatele a dočasná blokace Uživatelského účtu. Pokud Uživatel nesplatí Předplatné, nebo jeho část, včetně situace, kdy nedojde k automatické platbě dle bodu 6.9 těchto Podmínek, může Chat na web odepřít Uživateli právo užívání Aplikace (blokace Uživatelského účtu) podle těchto Podmínek. Uživatelský účet bude obnoven až po uhrazení dlužného Předplatného a zvolení nového nebo opravení stávajícího způsobu úhrady Předplatného.

6.14. Přehled plateb a daňových dokladů. Chat na web vystaví daňový doklad v případě potřeby, a to v elektronické podobě ve formátu PDF, který bude Uživatel mít k dispozici na svém Uživatelském účtu. Přehled plateb je také k dispozici na Uživatelském účtu.

6.15. Oprava daňového dokladu po 15 dnech od jeho vystavení. Pokud Uživatel požádá o opravu daňového dokladu po uplynutí 15 dnů od jeho vystavení, bude mu naúčtován administrativní poplatek ve výši 1000 Kč jako kompenzace nákladů spojených s touto prací ze strany Woo Order a.s.

7. PLÁNY PŘEDPLATNÉHO

7.1. Plány předplatného. Služba je poskytována v rámci paušálních Plánů předplatného s možností délky trvání Plánu předplatného na rok, a s odpovídajícím Fakturačním obdobím.

7.2. Obnova Plánu předplatného. Pokud nedojde ke zrušení daného Plánu předplatného ze strany Uživatele, či ze strany Chat na web, bude na konci každého Fakturačního období daný Plán předplatného za stejných podmínek automaticky obnoven a uživateli automaticky stržena částka z jeho uložené platební metody.

7.3. Zrušení obnovy Plánu předplatného. Obnovování Plánu předplatného může Uživatel zrušit prostřednictvím Uživatelského účtu, v sekci týkající se způsobu vyúčtování tím, že Uživatel klikne na „Vypnout automatické obnovení“ nebo tím, že Uživatel ze svého Uživatelského účtu odstraní podrobnosti o způsobu platby.

8. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

8.1. Neoprávněný přístup k Uživatelskému účtu. Uživatel se zavazuje, že během užívání Aplikace neumožní žádné třetí osobě přístup do jeho Uživatelského účtu, resp. neumožní používání Aplikace třetí osobou skrze jeho Uživatelský účet v okamžik kdy bude Aplikaci sám využívat. Výjimku z tohoto závazku Uživatele tvoří umožnění přístupu prostřednictvím zřízení Operátorského účtu dle článku 5 těchto Podmínek.

8.2. Následky porušení oprávnění přístupu k Uživatelskému účtu. Pokud Chat na web zjistí, že na Uživatelský účet bylo přihlášeno více osob, než odpovídá počtu Operátorských účtů a Uživatele, například pokud Uživatel má aktivní relaci v Uživatelském účtu na více zařízeních současně, ačkoliv k jeho účtu není přiřazen žádný Operátorský účet, má Chat na web právo dočasně zablokovat Uživatelský účet. Chat na web je oprávněn kontrolovat dodržování povinností dle odstavce 8.1 a 8.2 těchto Podmínek prostřednictvím Admin přístupu do Uživatelského účtu.

8.3. Neoprávněná blokace účtu. Pokud Uživatel má důvodné podezření, že došlo k blokaci jeho Uživatelského účtu v rozporu s těmito Podmínkami, ačkoliv dodržel veškeré své povinnosti, může se obrátit na Chat na web prostřednictvím e-mailové adresy: info@chatnaweb.cz.

8.4. Závazek Uživatele týkající se používání Aplikace a Služby. Uživatel se zavazuje, že:

8.4.1. neprovádí žádné jednání, které by mohlo narušit nebo poškodit Aplikaci a ohrozit nebo znemožnit poskytování Služby;

8.4.2. pro přístup ke Službě využívá pouze rozhraní poskytnuté Chatem na web s tímto účelem;

8.4.3. nesděluje žádné identifikační údaje a hesla třetím osobám a pokud zjistí, že jeho identifikační údaje a hesla byla zneužita jakoukoliv třetí osobou, okamžitě tuto skutečnost oznámí Chatu na web;

8.4.4. volí heslo k Aplikaci odpovídající vysoké úrovni zabezpečení svého Uživatelského účtu.

8.5. Obsah komunikace. Uživatel se zavazuje, že veškerá komunikace směřovaná z jeho strany, nebo ze strany jeho Operátorů k návštěvníkům webu Uživatele, která bude probíhat prostřednictvím Aplikace, bude vždy v souladu s právními předpisy a těmito Podmínkami. Uživatel zejména je povinen zajistit, aby komunikace:

8.5.1. neobsahovala jakékoliv části, které podněcují nebo směřují k nesplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona, trestného činu nebo které schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pachatele trestného činu,

8.5.2. neobsahovala jakékoliv části, které svádějí k zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo které podporují nebo podněcují zneužívání takových látek,

8.5.3. neobsahovala jakékoliv části, které vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatel usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody,

8.5.4. neobsahovala jakékoliv části, které hanobí národ, jeho jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel kvůli jejich politickému přesvědčení, vyznání nebo kvůli tomu, že jsou bez vyznání,

8.5.5. neobsahovala jakékoliv části, které podněcují nenávist k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo které omezují práva a svobody jejích příslušníků,

8.5.6. neobsahovala pornografická díla, zvláště pak taková, která zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku,

8.5.7. neobsahovala nepravdivé nebo klamavé údaje o jiné osobě, které jsou způsobilé výrazně ohrozit její vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit ji v zaměstnání, narušit její rodinné vztahy nebo způsobit jinou vážnou škodu či újmu

8.5.8. Nepodporovala hnutí, která prokazatelně směřují k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásají národnostní, rasovou, náboženskou či třídní nenávist nebo zášť vůči jiné skupině osob, ani nevyjadřovala sympatie k těmto hnutím.

8.5.9. Neporušovala práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob, zejména v souvislosti s chatem na webu.

8.5.10. Neobsahovala neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo třetí osobě, ani jakékoliv označení, které by mohlo být s nimi zaměnitelné.

8.5.11. Nepropagovala nelegální produkty a služby.

8.5.12. Nebyla v rozporu s dobrými mravy ani v jakémkoliv jiném ohledu neporušovala zákon.

8.6. Porušení Podmínek uživatelem. Není porušením těchto Podmínek, pokud není Služba řádně poskytována z důvodu, že Uživatel porušil některé ustanovení těchto Podmínek. Pokud Uživatel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2 těchto Podmínek nebo pokud obsah komunikace s návštěvníky webových stránek Uživatele bude v rozporu s pravidly podle těchto Podmínek, má Chat na web právo okamžitě a bez předchozího upozornění zastavit poskytování Služby Uživateli, odepřít přístup k Aplikaci a ukončit tyto Podmínky.

8.7. Náhrada škody vzniklé porušením závazku Uživatele. Pokud Uživatel poruší své povinnosti dle těchto Podmínek, je povinen uhradit Chat na web veškeré náklady a výlohy vzniklé v souvislosti s uplatněním nároků třetích osob vůči Chat na web kvůli porušení některého z výše uvedených závazků Uživatele. Tento ustanovení neovlivňuje nárok Chat na web a třetích osob na náhradu újmy (škody a nemajetkové újmy), která vznikne v důsledku porušení těchto závazků a kterou se Uživatel zavazuje uhradit Chat na web a/nebo třetím osobám.

8.8. Náhrada škody vzniklé Chat na web v souvislosti se stížností návštěvníka webu Uživatele. Pokud vznikne Chat na web škoda nebo újma v souvislosti se stížnostmi návštěvníků webu Uživatele vůči Uživateli, zavazuje se Uživatel tuto škodu nahradit.

8.9. Technické vybavení Uživatele. Uživatel je povinen zajistit si odpovídající technické vybavení, které mu umožní využívat vlastnosti Služby podle těchto Podmínek. Uživatel musí prověřit, zda jeho technické vybavení splňuje technické požadavky Služeb Chat na web před započetím užívání Služeb.

9. PRÁVA A POVINNOSTI Chat na web

9.1. Změny aplikace. Chat na web si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny (aktualizace) obsahu a funkcí Aplikace (včetně přidávání nebo ubírání obsahu/funkcí). Tyto změny probíhají automaticky a tato pravidla se vztahují i na aktualizovanou verzi Aplikace. Uživatel nemá právo tyto změny odmítnout, neboť Aplikace je poskytována "tak jak je" (v angličtině "as is"). Uživatel bude informován o aktualizacích Aplikace prostřednictvím e-mailu, webových stránek Chat na webu nebo přes svůj Uživatelský účet.

9.2. Nesouhlas s úpravami Aplikace. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnami Aplikace podle předchozího odstavce, má právo vypovědět smlouvu podle ustanovení bodu 15.2. těchto Podmínek.

9.3. Výpadky služby a odpovědnost Chat na webu. Chat na web nenese odpovědnost za výpadky provozu Služby. Chat na web však vyvine takové úsilí, jaké je rozumně požadovatelné, aby v co nejkratším možném čase zajistil obnovení provozu Služby.

9.4. Kontrola Uživatelského účtu. Chat na web může prostřednictvím Admin přístupu k Aplikaci kontrolovat Uživatelský účet a Službu pozastavit v případě zjištění porušení těchto Podmínek; o tom Uživatele ihned informuje.

9.5. Postup v případě poruch na straně Chat na webu. Chat na web si vyhrazuje právo v případě technických problémů na straně Uživatele nebo v síti Internet omezit nebo dočasně zastavit poskytování Služby, o čemž bude Uživatel informován bez zbytečného odkladu. Tyto problémy mohou zahrnovat výpadky sítě Internet nebo okolnosti, které vyžadují součinnost třetích stran.

9.6. Užití označení Uživatele v referencích. Uživatel souhlasí s tím, že Chat na web může používat jakékoli značky, loga a obchodní názvy, aby mohl Uživatele označit jako své uživatele/zákazníky vedle jakýchkoli marketingových materiálů a na internetových stránkách a/nebo v rámci Služeb Chat na web. Za tímto účelem Uživatel uděluje Chat na web nevýhradní, celosvětovou licenci k užití takových značek, log a obchodních názvů po dobu trvání smluvního vztahu mezi Uživatelem a Chat na web. Uživatel si může kdykoli odvolat svůj souhlas a odstoupit od udělené licence zasláním e-mailu na adresu info@chatnaweb.cz.

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI Chat na web

10.1. Integrace software. Chat na web nenese odpovědnost za vlastnosti, funkčnost ani bezvadnost jednotlivých softwarů, které pro Uživatele integruje nebo konfiguruje, aby fungovaly s Službou. Tuto odpovědnost nesou dodavatelé dalšího softwaru, se kterými je Uživatel povinen uzavřít smluvní vztah.

10.2. Vyloučení odpovědnosti Chat na web za škodu vzniklou v důsledku Nutné údržby. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Chat na web neručí za případné finanční ztráty Uživatele způsobené pozastavením Služby z důvodu její aktualizace nebo Nutné údržby.

10.3. Omezení či znemožnění užívání Služby nezávislé na vůli Chat na web. Chat na web nenese odpovědnost za omezení nebo znemožnění užívání Služby Uživatelem způsobené jakýmkoli technickým problémem, který Chat na web není schopen ovlivnit nebo kterého řešení vyžaduje spolupráci třetích stran.

10.4. Odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran. Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nevlastníme ani nekontrolujeme. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, pravidly ochrany soukromí nebo praktikami těchto stránek nebo služeb třetích stran. Nejsme odpovědní, přímo či nepřímo, za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou využitím nebo prostřednictvím obsahu, zboží nebo služeb, které jsou dostupné na těchto webových stránkách nebo službách, nebo způsobené nebo údajně způsobené důvěrou v ně.

10.5. Omezení odpovědnosti Chat na web. Za případné škody nebo újmy, které by mohly vzniknout v souvislosti s naší službou, nejsme v žádném případě odpovědní, pokud tyto Podmínky nestanoví jinak. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na naše závazky z DPA.

11. VYŠŠÍ MOC

11.1. Podmínky pro uplatnění vyšší moci. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za porušení svých povinností způsobené vyšší mocí.

11.2. Co je vyšší moc? Vyšší mocí se rozumí jakákoliv překážka, která nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, pokud nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky omezení odpovědnosti jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

12. PODPORA A ZÁLOHOVÁNÍ DAT

12.1. Poskytování podpory.

12.2. Zálohování dat. Chat na webu pravidelně zálohovává všechna data (včetně osobních údajů), která jsou zpracovávána pomocí služby, po dobu 30 dnů. Toto preventivní opatření je podrobně popsáno v Smlouvě o zpracování osobních údajů (DPA), která tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek.

13. NUTNÁ ÚDRŽBA

13.1. Nutná údržba. Pokud není služba poskytována kvůli nutné údržbě, nejedná se o porušení těchto podmínek. Uživatel bude většinou předem informován o nutné údržbě prostřednictvím uživatelského účtu.

13.2. Oznámení nutné údržby. Uživatel je povinen tolerovat krátkodobé výpadky služby způsobené nutnou údržbou. Oznámení o této údržbě bude obvykle zveřejněno v rozhraní aplikace nebo zasláno e-mailem nejméně 12 hodin před zahájením práce. Chat na webu také specifikuje druh údržby a předpokládaný čas trvání.

13.3. Aktualizace. Chat na webu provádí bezplatné aktualizace aplikace s cílem zlepšit službu a zjednodušit její obsluhu v uživatelském účtu. Chat na webu má také právo omezit nebo pozastavit poskytování služby na dobu nezbytně nutnou k provedení aktualizace. Uživatel bude obvykle informován o aktualizacích prostřednictvím rozhraní uživatelského účtu nebo e-mailem.

14. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

14.1. Trvání smluvního vztahu. Smluvní vztah mezi Chatem na web a Uživatelem je uzavřen na dobu neurčitou okamžikem, kdy se Uživatel zaregistruje ke Službě.

14.2. Výpověď. Obě strany mají právo jednostranně vypovědět smluvní vztah dle těchto Podmínek bez udání důvodu. V takovém případě se smluvní vztah dle těchto Podmínek ukončuje k poslednímu dni fakturačního období, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

14.3. Automatické ukončení. Pokud se Uživatel nepřihlásí k Uživatelskému účtu po dobu delší než 2 roky, smluvní vztah dle těchto Podmínek se automaticky považuje za ukončený a Chat na web má právo odstranit Uživatelský účet.

14.4. Ztráta způsobilosti k poskytování Služby. Pokud Chat na web ztratí způsobilost k poskytování Služby bez vlastního přičinění, například v důsledku změny právních předpisů, smluvní vztah dle těchto Podmínek se považuje za ukončený, aniž by to bylo považováno za porušení těchto Podmínek.

14.5. Omezení a ukončení Služby. Chat na web si vyhrazuje právo omezit nebo odmítnout poskytnutí Služby, a dokonce i okamžitě ukončit smluvní vztah dle těchto Podmínek, v případě podstatného porušení Podmínek ze strany Uživatele. Za podstatné porušení Podmínek se považuje zejména:

14.5.1. Jakékoliv jednání Uživatele, které by mohlo ohrozit software nutný pro poskytování Služby;

14.5.2. Porušení Podmínek ze strany Uživatele;

14.5.3. Zneužití, blokování, modifikace nebo jakákoli jiná změna jakékoliv části poskytované Služby ze strany Uživatele, nebo jakýkoliv pokus o to;

14.5.4. Pokus Uživatele získat přihlašovací údaje jiných Uživatelů.

14.6. Uživatel nemá právo na vrácení již zaplaceného předplatného za využívání Služby v případě, že smluvní vztah dle bodu 14.5 těchto Podmínek skončí kvůli podstatnému porušení Podmínek.

15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1. Zpracování osobních údajů prostřednictvím chatu na webu. Uživatelé nám svěřují osobní údaje svých zákazníků nebo jiných osob. Podrobnosti o našich povinnostech jako zpracovatele naleznete v Smlouvě o zpracování osobních údajů (DPA), která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí těchto Podmínek.

15.2. Zpracování osobních údajů správcem. Jak pracujeme s osobními údaji, najdete v našich

Zásady zpracování osobních údajů  zde - https://www.chatnaweb.cz/ochrana-osobnich-udaju/

16. ZÁVĚR

16.1. Právní úprava. Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky a vylučují kolizní normy mezinárodního práva soukromého.

16.2. Řešení sporů smírnou cestou a soudní příslušnost. Vždy se budeme snažit vyřešit spory smírnou cestou. Pokud nebude možné dosáhnout smírného řešení, pak spor vyřešíme soudem. Ujednáváme si, že jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s používáním Služby budou řešeny věcně a místně příslušným soudem pro území města Prahy v České republice.

16.3. Trvání ustanovení i po ukončení smluvního vztahu. Práva a povinnosti stanovené v bodech 6.11, 8.4, 8.5, 10.2, 10.3, 10.5 a 16.1 zůstávají v platnosti i po ukončení smluvního vztahu v souladu s těmito Podmínkami.

16.4. Změny Podmínek. Tyto Podmínky mohou být ze strany Chat na web jednostranně změněny nebo zrušeny. O jakýchkoliv změnách nebo rušení Podmínek budou Uživatelé informováni prostřednictvím webových stránek Služby nebo e-mailu.

16.5. Prohlášení právní nástupnictví. Smluvní strany prohlašují a souhlasí, že práva a povinnosti, které pro ně vyplývají z těchto Podmínek, pro případ zániku nebo jakýchkoliv jiných právních skutečností s následkem přechodu práv a povinností přecházejí na jejich nástupce po dobu trvání smluvního vztahu.

16.6. Platnost a účinnost. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách Služby. Používáním Služby Uživatel projevuje souhlas s těmito Podmínkami a s veškerými jejich změnami.

Chatujte se svými zákazníky okamžitě

Extra rychlý a jednoduchý chat s botem za pár kaček
Obchodní podmínky

FUNKCE

Online komunikace
AUTOMATICKÝ BOT - OTÁZKY A ODPOVĚDI
UPOZORNĚNÍ NA NOVÉ ZPRÁVY 
ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ
UVÍTÁNÍ ZÁKAZNÍKA

SPOLEČNOST

WOO ORDER A.S.
IČ:17571171